จุดประสงค์การเรียนรู้
 


1.     วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลได้ (K)

2.     มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  และ เห็นคุณค่าของการนำเสนอข้อมูล (A)

3.     ยกตัวอย่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ (P)